NGÀY 1: LEG – GLUTES – THIGH (CHÂN – MÔNG – ĐÙI)

BÀI TẬP  SET REPS REST
Squats 3 10 1 phút 30s
Romanian Deadlift 3 10 1 phút 30s
PPL Leg Extension 3 10 1 phút 30s
PPS Leg Curls 3 10 1 phút 30s
Smith Calves Raise 3 10 1 phút 30s

NGÀY 2: BACK – BICEPS (LƯNG – TAY)

BÀI TẬP  SET REPS REST
Incline Barbell Bench Press 3 10 1 phút 30s
Flat Barbell Bench Press 3 10 1 phút 30s
PPL Dip 3 10 1 phút 30s
PPL Chest Press 3 10 1 phút 30s
PPL Crunch 3 10 1 phút 30s

NGÀY 3: BACK – BICEPS (LƯNG – TAY TRƯỚC)

BÀI TẬP  SET REPS REST
PPL Seated Row 3 10 1 phút 30s
Barbell Row 3 10 1 phút 30s
Barbell Shrug 3 10 1 phút 30s
PPL Lat Pulldown 3 10 1 phút 30s
PPL Preacher Biceps Curls 3 10 1 phút 30s
Dumbbell Hammer Curls 3 10 1 phút 30s

NGÀY 4: SHOUDER – TRICEPS (VAI – TAY SAU)

BÀI TẬP  SET REPS REST
Barbell Shoulder Press 3 10 1 phút 30s
Dumbbell Shoulder Press 3 10 1 phút 30s
Dumbbell Lateral Raise 3 10 1 phút 30s
Overhead Triceps Extension 3 10 1 phút 30s
Rope Triceps Extension 3 10 1 phút 30s
Dumbbell Kick Back 3 10 1 phút 30s

NGÀY 5: CHEST (NGỰC BONUS)

BÀI TẬP  SET REPS REST
Incline Dumbbell Bench Press 3 10 1 phút 30s
Flat Dumbbell Bench Press 3 10 1 phút 30s
Decline Barbell Bench Press 3 10 1 phút 30s
Free Weight Dip 3 10 1 phút 30s
Hanging Knee Raise 3 10 1 phút 30s

NGÀY 6: LEGS (CHÂN BONUS)

BÀI TẬP  SET REPS REST
PPL Leg Press 3 10 1 phút 30s
PPL Hack Squats 3 10 1 phút 30s
Dumbbell Lunge 3 10 1 phút 30s
Seated Calves 3 10 1 phút 30s
One Arm Dumbbell Row 3 10 1 phút 30s
PPL Shoulder Press 3 10 1 phút 30s